Năm 2019: EVNNPC sẽ hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến

10/01/2019 09:26:00 - views: 200

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Một trong những nhiệm vụ mà EVNNPC nỗ lực thực hiện trong năm 2019 là hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến.

Năm 2019: EVNNPC sẽ hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến

Kết thúc năm 2018, EVNNPC đã thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển với tăng trưởng điện khu vực miền Bắc tiếp tục ở mức cao. Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện chủ đề năm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" của Tập đoàn, chú trọng vào công tác phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, nâng tầm thương hiệu. Nhiều chỉ tiêu đã về trước thời hạn được giao.
 
Năm 2018, Tổng công ty hoàn thành công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng với sản lượng điện thương phẩm năm 2018 đạt 64,27 tỷ kWh và tăng trưởng 12,09%, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao. Thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 65,02%, tăng trưởng 13,43% tương ứng 4,95 tỷ kWh; thành phần QLTD chiếm tỷ trọng 28,51%, tăng trưởng 8,19% tương ứng 1,4 tỷ kWh; các thành phần khác chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hằng năm.
 
Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2018 Tổng công ty ước thực hiện đạt 5,11%, giảm 0,40% so với kế hoạch EVN giao đầu năm (5,51%) và giảm 0,52% so với năm 2017. 26/27 Công ty Điện lực hoàn thành chỉ tiêu TTĐN phấn đấu, trong đó PC Vĩnh Phúc thực hiện giảm hơn kế hoạch giao 1,34%.
 
 
Giá bán điện bình quân năm 2018 đạt 1.634,32 đ/kWh, cao hơn 62,93 đ/kWh so với cùng kỳ 2017 và thấp hơn kế hoạch EVN giao là 0,68 đ/kWh. Nếu quy đổi về cùng đơn giá, giá bán điện năm 2018 tăng 4,9 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2017.
 
Tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 329.861 khách hàng. Trong đó: khách hàng sinh hoạt: 244.325 khách hàng, khách hàng ngoài sinh hoạt: 83.218 khách hàng và khách hàng chuyên dùng: 2.318 khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng của EVNNPC đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định; triển khai chương trình thanh toán cấp độ 4; 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch; Năm 2018, website chăm sóc khách hàng ghi nhận gần 6 triệu khách hàng truy cập, tra cứu thông tin.
 
Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn Tổng công ty quản lý số huyện có điện đạt 100%, số xã có điện đạt 100% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%. Đến nay, hầu hết các thôn, bản biên giới đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới – hải đảo. Tháng 9/2018, cấp điện cho đảo Rều (đảo Khỉ) tỉnh Quảng Ninh, đảo cuối cùng có dân sinh sống được cấp điện. Trong năm 2018, EVNNPC tiếp nhận 17 xã, cụm với 18.892 hộ dân.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện đã có nhiều cố gắng đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty; đảm bảo điện phục vụ cho các đợt tưới tiêu, các sự kiện chính trị - xã hội, các ngày lễ lớn, các kỳ thi... Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống quá tải cục bộ, sự cố. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị quản lý lưới điện thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, năm 2018 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SADI 873,66 phút/ kế hoạch giao 924 phút (giảm 482,34 phút so với năm 2017), MAIFI 0,7 lần/kế hoạch giao 2,12 lần (giảm 0,19 lần so với năm 2017), SAIFI 6,61 lần/kế hoạch giao 12,29 lần (giảm 7,85 lần so với năm 2017).
 
Năm 2018, toàn Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động; thực hiện nghiêm túc công tác PCTT&TKCN từ khâu phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó, ứng phó, khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, tích cực và phối hợp tương trợ của các đơn vị nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo an toàn để khôi phục cấp điện trở lại tại những khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất, nổi bật là hệ thống điện đã vận hành an toàn trong mùa mưa, bão lũ.
 
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp, trong tháng 11 vừa qua, Tổng công ty tổ chức lễ bàn giao quản lý vận hành lưới điện 110kV từ Công ty lưới điện cao thế miền Bắc về các Công ty Điện lực trực thuộc. Cùng với đó là việc đổi tên Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc thành Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019.
 
 
Công tác văn hóa doanh nghiệp cũng đang được Tổng công ty hướng tới đó là: xây dựng một doanh nghiệp thông minh, đổi mới toàn diện với tư duy “Khách hàng là trung tâm” của sự phát triển bền vững theo 3 trụ cột: con người - quy trình - công nghệ và một nền tảng văn hoá mang bản sắc của chính mình với mục đích: tạo ra các giá trị vượt trội cho khách hàng và cộng đồng xã hội từ các mô hình phát triển được số hoá; xây dựng lưới điện thông minh nâng tầm chất lượng cung cấp điện cho khách hàng; hệ thống quản trị tiên tiến, hiệu quả, có tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng và theo đuổi văn hoá dịch vụ xuất sắc. Xây dựng hành trình văn hoá EVNNPC, gắn kết gần 28.000 CBCNV với sứ mệnh và khát vọng đổi mới sáng tạo không ngừng để kiến tạo các giá trị tiềm năng cho khách hàng.
 
Năm 2019, EVNNPC sẽ đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.
 
Thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” nhằm mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, thị trường điện, đảm bảo cân đối tài chính, thực hiện mục tiêu dài hạn của Tổng công ty thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực.
 
EVNNPC đề ra ccác chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: điện thương phẩm: 72,5 tỷ kWh, tăng trưởng 12,8% so với thực hiện năm 2018; vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; chăm sóc khách hàng với phương châm khách hàng là trung tâm; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng; tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động năm 2019; đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện dân chủ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa; tiếp tục triển khai đồng bộ đề án, các nhiệm vụ và giải pháp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng năng suất lao động.

Năm 2019, toàn Tổng công ty triển khai chỉ đạo toàn diện và quản lý điều hành một cách đồng bộ các mảng hoạt động văn hóa doanh nghiệp với nhiệm vụ cụ thể: triển khai các nội dung của hành trình Văn hóa EVNNPC 2020 và chương trình truyền thông lan tỏa văn hóa EVNNPC; tăng cường công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ; phát triển văn hóa lãnh đạo và văn hóa học tập; tăng cường công tác VHDN vào hoạt động kinh doanh, an toàn; đổi mới công tác quản trị VHDN.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty đã thực hiện trong năm qua, với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch giao. Nhấn mạnh năm 2019 là năm sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là về nguồn điện, ông Thành đề nghị EVNNPC cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu để cùng Tập đoàn và các đơn vị vượt qua những khó khăn của năm 2019, với một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
 
Đề nghị phối hợp tốt với chính quyền địa phương để nắm bắt các nhu cầu và kịp thời đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện; phối hợp với các khách hàng lớn thực hiện công tác sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm và đảm bảo về nguồn điện. Xây dựng các giải pháp phù hợp để các thực hiện chỉ tiêu về đích trước một năm. Tìm mọi biện pháp để áp giá bán điện đúng quy định, đảm bảo cung cấp điện. Rà soát lại việc đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư cần công khai minh bạch và đúng quy định. Tăng cường giảm thiểu sự cố lưới điện đặc biệt là lưới 110kV thấp hơn chỉ tiêu mà Tập đoàn giao. Tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng và đặc biệt là năm 2019 là năm phải ứng dụng và giải pháp, hạn chế dùng tiền mặt qua thanh toán tiền điện. Giữ vững điểm số tiếp cận điện năng cũng như thực hiện tốt chỉ  đạo của Thủ tướng Chính phủ; sử dụng tốt điện trực tuyến để đảm bảo tốt hơn cho khách hàng, dễ thực hiện, dễ giám sát, công khai minh bạch trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Kết hợp công tác truyền thông về việc minh bạch hóa thông tin cũng như tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện.
 
Đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty và các Công ty Điện lực đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định: với những mục tiêu và kế hoạch của năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ phải hiện thực hóa bằng những cam kết, chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể với các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2019. Đi cùng với đó là đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cải thiện các thủ tục hành chính, phối hợp các địa phương triển khai hệ thống một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện. Đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện theo hướng thông minh, sử dụng các công nghệ hotline để giảm thiểu tối đa thời gian ngừng cấp điện. Triển khai hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.
Theo: Năng lượng Sạch VN

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời sẽ có hiệu lực từ 22/5/2020: Cần sớm ban hành Thông tư hướng dẫn

Cập nhật 21/05/2020

Theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (tiếp...

Năng lượng xanh

Lợi ích của điện mặt trời mái nhà

Cập nhật 26/05/2020

Với đặc điểm khí hậu, thời tiết có cường độ bức xạ năng lượng mặt trời khá lớn nên Đắk Nông là một...

Quản lý năng lượng

PC Thái Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2020

Cập nhật 26/05/2020

Hiện đang là cao điểm mùa nắng nóng năm 2020, nhu cầu sử dụng điện cũng như sản lượng điện tiêu thụ...

Điện lực

Quản lý lưới điện trên nền bản đồ địa lý

Cập nhật 26/05/2020

Công ty Điện lực Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp quản lý lưới điện trên nền bản đồ địa...