Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020: Nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch

22/07/2020 14:37:25 - views: 426

Hôm nay (22/7) Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020, triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương khai mạc Diễn đàn.
 
Trong buổi sáng nay, Phiên toàn thể được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh ủy/thành ủy và 30 điểm cầu quốc tế tại 15 quốc gia và 4 hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra trong buổi chiều cùng ngày. 
 
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương khẳng định, Năng lượng là ngành kinh tế - kỹ thuật giữ vai trò trọng yếu và có tính tiên phong, làm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng còn gắn chặt chẽ với những hoạt động về chính trị - ngoại giao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. 
 
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đó của ngành năng lượng, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương và chính sách phát triển năng lượng, điển hình là Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khoá X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Kết luận số 26, ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam.
 
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 15 năm thực hiện Kết luận 26, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổng kết để ban hành một Nghị quyết mới, phù hợp với yêu cầu và bối cảnh phát triển mới của đất nước.
 
Qua tổng kết cho thấy, trong thời gian qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề ra. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước. 
 
Tuy vậy, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn nhiều hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp. Thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa phát điện với truyền tải điện; độc quyền nhà nước còn cao; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội.
 
Trên cơ sở Đề án tổng kết, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương cho biết: "Tại Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo rất toàn diện và sâu sắc. Tôi xin đề cập đến 2 quan điểm có ý nghĩa then chốt như sau: Thứ nhất, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, vừa là tiền đề, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển ngành năng lượng nhanh, bền vững, đi trước một bước gắn với đảm bảo môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thứ 2, nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch với nhiều hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh, áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng; khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng, kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền..".
 
Cũng theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, sau khi được ban hành, với những quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia, Nghị quyết 55 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế; tạo sự hưởng ứng và đồng thuận mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. 
 
Trong thời gian qua, trên cơ sở vận dụng sáng tạo các định hướng và giải pháp đề ra trong Nghị quyết vào thực tiễn, một số địa phương và doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và kịp thời xử lý, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc để phát triển năng lượng; việc xây dựng, bổ sung quy hoạch các dự án nguồn điện, nhất là các nguồn điện tái tạo được chú trọng và nâng cao hiệu quả; nhiều dự án năng lượng sạch và tái tạo quy mô lớn được đề xuất thực hiện phù hợp với những quan điểm, định hướng được nêu trong Nghị quyết 55.
 
Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại Nghị quyết 55, Ban cán sự đảng Chính phủ đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và các chiến lược phát triển các phân ngành năng lượng, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phù hợp với tinh thần của Nghị quyết. 
 
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương khẳng định, để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần sự vào cuộc mạnh mẽ, toàn diện và quyết liệt của Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đã nêu trong Nghị quyết 55. 
 
Tại phiên toàn thể vào buổi sáng, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề trọng tâm, như: Xác định rõ các nhiệm vụ trong từng giai đoạn để cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết 55; kiến nghị, đề xuất cụ thể để sớm hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành năng lượng theo tinh thần của Nghị quyết, nhất là về xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả; cơ chế, chính sách đột phá cho chuyển dịch năng lượng thành công từ chủ yếu là năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; cơ chế tạo thuận lợi cho huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển năng lượng quốc gia; vấn đề công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng...
 
Đưa ra các kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển năng lượng, kể cả trong lĩnh vực truyền tải điện; xử lý những vướng mắc, khó khăn cho các dự án năng lượng có quy mô lớn theo quan điểm, chủ trương của Đảng nêu tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị. Đồng thời, trao đổi, đề xuất những vấn đề lớn, mang tính chiến lược để tạo lập cơ chế, chính sách tạo điều kiện để hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng sạch và tái tạo tại các vùng và địa phương có lợi thế phát triển, chú trọng đối với một số địa phương hiện đang còn nhiều khó khăn. Quan tâm đến những vấn đề vướng mắc chủ yếu về chính sách pháp luật hiện nay tại các địa phương để đề xuất, kiến nghị xử lý toàn diện, triệt để. 
 
Diễn đàn cũng mong muốn làm rõ các kinh nghiệm quốc tế về mô hình, cơ chế, chính sách, về các giải pháp công nghệ đột phá trong phát triển năng lượng, nhất là trong chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển bền vững; Đánh giá, làm rõ sự phối hợp giữa các bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương; mối quan hệ hữu cơ, tác động đến các đối tượng chịu tác động của chính sách từ nhà nước – doanh nghiệp – người dân – các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong quá trình phát triển năng lượng đất nước, từ đó đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển.
 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Diễn đàn.
 
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, để đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong tình hình mới, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết 55/NQ về định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hệ thống đã đề ra một hệ thống những quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ giải pháp để phát triển ngành năng lượng Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 
 
Thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung xây dựng Chương trình hành động để thực hiện NQ55 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung để xây dựng Chiến lược năng lượng quốc gia và Chiến lược các phân ngành năng lượng; Đồng thời xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng, đặc biệt là Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến các lĩnh vực năng lượng nhằm tạo môi trường để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển năng lượng, đồng thời tạo ra công cụ để kiểm soát quá trình phát triển năng lượng hiệu quả và bền vững. 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo điều hành để thực hiện Nghị quyết 55/NQ của Bộ Chính trị, trong đó có việc hoàn thiện thể chế; Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển ngành năng lượng và chiến lược phát triển các phân ngành điện và than giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tập trung xây dựng các Quy hoạch phát triển ngành năng lượng…
 
“Trước hết là phải hoàn thiện thể chế. Chúng ta đều biết thể chế có vai trò vô cùng quan trọng để tạo lập môi trường để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời là công cụ để kiểm soát quá trình phát triển đúng hướng, hiệu quả, bền vững... Ở Việt Nam chỉ huy động nguồn lực thôi thì từ nay đến 2025 Việt Nam phải tăng thêm khỏang 50.000MW công suất điện nguồn kể cả năng lượng tái tạo. Bình quân 1 triệu USD/1MW tính chung cho cả điện khí, điện than, điện mặt trời, thủy điện v.v. mỗi năm cần từ 7-10 tỷ USD, chưa kể các nguồn vốn cho phát triển mạng lưới truyền tải điện – một nguồn lực rất lớn như vậy, cho nên cần phải có chính sách để huy động các nguồn lực. Do đó, trong thời gian tới Chính phủ tập trung sửa đổi các luật, như Luật điện lực, Luật dầu khí, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và có thể xây dựng Luật năng lượng tái tạo mới … Đồng thời phải xây dựng các văn bản mới bổ sung điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật để thi hành các luật; Xây dựng các cơ chế đặc thù trong đầu tư phát triển các dự án năng lượng, cơ chế tài chính, huy động các nguồn vốn cho phát triển nguồn điện và hệ thống truyền tải; cơ chế đấu thầu, đấu giá, cung cấp năng lượng phù hợp đặc biệt là trong các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới; có cơ chế khuyến khích các DA điện mặt trời phân tán với mục tiêu tiêu dùng; cơ chế bán điện trực tiếp giữa nhà máy điện NLTT và khách hàng sử dụng điện; chính sách thuế khuyến khích sản xuất, sử dụng NLTT, năng lượng sạch; Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ trong ngành năng lượng; cơ chế chính sách để nội địa hóa trong ngành năng lượng – đây là vấn đề hết sức quan trọng của Việt Nam.."...
 
Về chuyển đổi ngành năng lượng theo cơ chế thị trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, "thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ chế, thể chế chuyển đổi ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Cho đến nay, ngành điện Việt Nam đã hoạt động với mô hình thị trường bán buôn điện cạnh tranh (từ đầu năm 2019) và việc điều chỉnh giá bán lẻ điện đã được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự kiểm soát của Nhà nước. Đối với ngành than, chỉ còn khâu cung cấp than cho điện chưa thực hiện theo đúng cơ chế thị trường. Đối với ngành khí đã hoạt động cạnh tranh khâu khai thác và nhập khẩu khí tự nhiên với một đầu mối thu mua tại thượng nguồn mỗi dây chuyền khí, hệ thống khí; cạnh tranh kinh doanh nhập khẩu và phân phối trên thị trường nội địa đối với các loại LPG, CNG, LNG. 
 
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và sớm hoàn thiện Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo bám sát các chủ trương, định hướng, giải pháp tại Nghị quyết 55 nêu trên. Trong đó, sớm đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào thí điểm năm 2022 và phấn đấu có thị trường hoàn chỉnh từ năm 2023; vận hành thị trường than cạnh tranh đầy đủ tại các phân khúc thị trường than giai đoạn 2026-2030; Cũng như đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thí điểm mô hình Thị trường cạnh tranh phân phối khí đường ống hạ nguồn, từng bước đồng bộ thị trường khí với thị trường điện ở nước ta".
 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Diễn đàn.
 
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh,  Bộ Công Thương, dưới góc độ là cơ quan đầu mối tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ để sớm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ, làm cơ sở để xây dựng những kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. 
 
Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ đã được Bộ Công Thương trình Chính phủ và dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 7 năm 2020, nhưng có những việc Bộ Công Thương đã phải triển khai sớm, thậm chí triển khai từ khi chưa có Chương trình hành động của Chính phủ, để sớm có những giải pháp thực hiện như: Bộ Công Thương triển khai xây dựng Quy hoạch điện VIII (dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2020), Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ cuối năm 2020), Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam, đồng thời tiếp tục rà soát để bổ sung, điều chỉnh các dự án điện vào Quy hoạch điện VII trong khi chờ Quy hoạch điện VIII. Có thể nói đây là các đề án có tính nền tảng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển năng lượng, điện lực Việt Nam trong thời gian tới.
 
Để Nghị Quyết 55 đi vào cuộc sống, được triển khai một cách hiệu quả, nhất quán trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì toàn bộ tinh thần của Nghị quyết, những nội dung tổng quát, các khía cạnh cụ thể của Nghị quyết cần phải được nghiên cứu và quán triệt đầy đủ. Những nét mới, những điểm đột phá của Nghị quyết như phát triển đa dạng các nguồn năng lượng một cách phù hợp; tiếp tục tập trung ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, điện khí...; tiếp tục rà soát, có cơ chế chính sách mới, mang tính đột phá, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng cần được cụ thể hóa bằng các Chương trình hành động, Nghị quyết cụ thể của Chính phủ. Vì vậy, những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 55 sẽ bao gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách. Theo đó, Chính phủ sẽ sớm sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách để khuyến khích và thúc đẩy phát triển không chỉ các nguồn cung năng lượng mà ngay cả khu vực tiêu thụ năng lượng theo hướng bền vững, hiệu quả, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia trong lĩnh vực này trong bối cảnh ngành năng lượng đang phát triển hết sức năng động. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, có tính chất quan trọng và cấp bách đã được đề ra trong Chương trình hành động của Chính phủ để tạo điều kiện cho ngành năng lượng phát triển ổn định, bền vững. 
 
Hiện nay, nhiều khó khăn, vướng mắc tại các quy định liên quan tới công tác đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia phát triển các dự án ngành năng lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện lực, còn nằm rải rác tại một số Luật, như Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Khoáng sản... Các Luật này cần phải sớm được tổng kết, rà soát và sửa đổi để hạn chế tối đa sự chồng chéo, mẫu thuẫn giữa các luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, nhất quán và tháo gỡ những nút thắt còn tồn tại từ lâu nay, tạo điều kiện cho ngành năng lượng có thể biến đổi cả về chất và lượng theo chiều hướng ngày càng tốt lên.
 
Cùng với đó, Chương trình hành động của Chính phủ cũng giao các Bộ, ngành có nhiệm vụ phải cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng của mình song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. Cần tiến hành rà soát, sửa đổi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển Lưới điện thông minh và triển khai rộng rãi chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện tại Việt Nam; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng năng lượng trong các ngành, lĩnh vực có mức tiêu thụ năng lượng cao, như ngành thép, hóa chất, xi măng, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm. Xây dựng chương trình chuyển đổi thị trường phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao; Thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch (CNG, LPG, LNG, nhiên liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng khác) để thay thế nhiên liệu truyền thống đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để gắn sự phát triển lĩnh vực năng lượng quốc gia với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
 
Để đạt được các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo như đã đề ra trong Nghị quyết 55, đồng thời giải quyết những thách thức mà lĩnh vực năng lượng tái tạo phải đối mặt, Chính phủ sẽ yêu cầu Bộ Công Thương, phối hợp với các Bộ ngành, nghiên cứu triển khai xây dựng Luật Năng lượng tái tạo nhằm xây dựng những chính sách cụ thể, giải quyết các vấn đề bất cập, phát sinh không thống nhất giữa các văn bản pháp luật liên quan tới việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, cũng như bổ sung hướng dẫn những cơ chế mới như cơ chế đấu thầu cạnh tranh dự án, cơ chế mua bán điện trực tiếp, cơ chế về tài chính, vốn, công nghệ..., sớm có cơ sở pháp lý để xây dựng lộ trình triển khai cụ thể nhằm hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 55, thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ năng lượng ngày càng sạch hơn, xanh hơn, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.
 
Thực tế công tác phát triển năng lượng tái tạo thời gian vừa qua cho thấy, nếu có sự góp sức của các thành phần kinh tế khác ngoài doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là kinh tế tư nhân, chúng ta có thể đạt được những mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn hơn nhiều so với kỳ vọng. Vì vậy, để thu hút các thành phần kinh tế khác có điều kiện tham gia vào phát triển lĩnh vực năng lượng ngày càng tích cực hơn, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ xem xét, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giải thích và làm rõ một số quy định tại một số Luật chuyên ngành nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng để thu hút tiềm năng rất lớn của khu vực tư nhân tham gia đầu tư mạnh mẽ hơn vào những lĩnh vực khác nhau của hệ thống năng lượng quốc gia, đặc biệt là đầu tư vào phát triển hệ thống điện. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiến hành nghiên cứu, sửa đổi Luật Điện lực để có cơ sở tách bạch rõ ràng phạm vi đầu tư giữa Nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực năng lượng. Xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách khuyến khích nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành năng lượng; bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nội địa hóa đối với các nhà máy điện nói riêng và dự án năng lượng nói chung; thúc đẩy việc tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để làm chủ công nghệ, tiến tới tự chủ sản xuất được phần lớn các trang thiết bị phục vụ lĩnh vực năng lượng.
 
Nhiệm vụ thứ 2 được quản lý nhà nước tập trung đó là xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển ngành năng lượng, đảm bảo môi trường, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. 
 
Bộ trưởng Công Thương đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 5. Cùng với Chính phủ, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng Nghị quyết số 55 đối với ngành năng lượng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước.  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xây dựng các cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn; tham gia xây dựng, góp ý, hoàn thiện cơ chế, chính sách đột phá để phát triển bền vững ngành năng lượng. Các địa phương cần cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch để tránh chồng lấn với các quy hoạch phát triển phân ngành năng lượng, tạo điều kiện huy động tối đa tài nguyên phát triển ngành năng lượng và các ngành công nghiệp trong nước. Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án lưới điện; xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, có phương án hỗ trợ thi công trong trường hợp cần thiết. Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các công trình năng lượng trên địa bàn.
 
Theo kế hoạch, 4 hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra trong buổi chiều nay tập trung vào các chủ đề: Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho phát triển bền vững năng lượng Việt Nam; Phát triển điện gió trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Phát triển năng lượng mặt trời và các năng lượng mới trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nguyên Long

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Thúc đẩy hợp tác năng lượng trong khu vực Đông Á

Cập nhật 19/11/2020

Ngày 18/11, Hội nghị các quan chức cao cấp năng lượng (SOME) trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng...

Năng lượng xanh

Hỗ trợ thí điểm điện mặt trời mái nhà tại Đồng Tháp

Cập nhật 23/11/2020

Tháng 11/2020, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học...

Quản lý năng lượng

Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện: Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hiệu quả

Cập nhật 23/11/2020

Thực hiện Chương trình Quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng...

Điện lực

PC Đà Nẵng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Cập nhật 19/11/2020

Sáng ngày 17/11/2020, PC Đà Nẵng tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tính toán và phân tích các...