2 tập thể và 1 cá nhân thuộc Đảng bộ EVN được biểu dương điển hình “dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

30/09/2020 15:34:15 - views: 79

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận 15/10/1930-15/102020; biểu dương 46 tập thể và 25 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. 

2 tập thể và 1 cá nhân của Đảng bộ EVN được tuyên dương.
 
Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 2 tập thể được biểu dương gồm: Đảng bộ Cty Thủy điện Sơn La và Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Trung và 1 cá nhân gồm ông Nguyễn Thành Vinh – Trưởng phòng Đền bù – GPMB, Ban QLDA Điện 2.
 
Tham dự buổi lễ có ông Điểu K'ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương.
 
Về phía Đảng ủy Khối DNTW có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW.
 
Về phía Đảng ủy EVN có ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Lê Nguyên - Bí thư Đoàn Thanh niên EVN, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy Khối DNTW và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng của người lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện lao động, học tập, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Chú trọng công tác dân vận chính quyền trong quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
 
Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; góp phần hạn chế tranh chấp lao động, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc đình công, không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 
 
“Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết. 
 
Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp, công tác dân vận có nơi, có lúc giao cho tổ chức công đoàn thực hiện. Một số nơi, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn lúng túng, hình thức; công tác tiếp dân, đối thoại không theo đúng quy định. Nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. 
 
Nguyên nhân chủ yếu là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn xem nhẹ công tác dân vận; ý thức trách nhiệm và sự nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn mờ nhạt; công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức, người lao động tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp hiệu quả chưa cao.
 
Trong những năm tiếp theo, đòi hỏi công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong Đảng bộ Khối DNTW cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau. 
 
Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận trong doanh nghiệp. 
 
Thứ 2, thể chế hoá quan điểm, đường lối của Đảng liên quan đến công tác dân vận trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh và đổi mới cách thức tuyên truyền về công tác dân vận, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, tạo điều kiện để người lao động tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp. 
 
Thứ 3, phát huy quyền làm chủ của người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động, chỉ đạo giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, vướng mắc của người lao động từ cơ sở. 
 
Thứ 4, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có các giải pháp thiết thực trong việc chăm lo đời sống, việc làm, lợi ích của người lao động. Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện của người lao động thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; tạo điều kiện để người lao động tham gia đóng góp ý kiến, góp phần quyết định các chính sách, quy chế, quy định có tác động trực tiếp đến người người lao động trong doanh nghiệp.
 
Thứ 5, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác “Dân vận khéo” trong doanh nghiệp, đơn vị. Tích cực đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.
 
Thứ 6, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực và đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng làm công tác dân vận; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác dân vận của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.
 
Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré đánh giá cao đóng góp, thành tích Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, hệ thống dân vận và đội ngũ người làm công tác dân vận của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong những năm qua. Đồng thời, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” về tinh thần đoàn kết, thống nhất, đạo đức, lối sống; phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, của doanh nghiệp Nhà nước trong thời kỳ đổi mới.
 
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối công tác dân vận của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Quyền làm chủ của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp được phát huy; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước được chú trọng. Mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy đảng, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động không ngừng tăng lên.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương trong những năm qua đã được triển khai sâu rộng, có sự lan tỏa mạnh mẽ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, trong các doanh nghiệp, đạt được kết quả quan trọng, ấn tượng. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao.
Xuân Tiến

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Việt Nam đã trở thành thị trường năng lượng tái tạo sôi động và hấp dẫn

Cập nhật 29/10/2020

Với kỷ lục về công suất điện mặt trời mới đưa vào vận hành, Việt Nam đã trở thành một trong những...

Năng lượng xanh

Đồng Nai: Đầu tư điện mặt trời ngày càng tăng

Cập nhật 28/10/2020

Thời gian qua, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng...

Quản lý năng lượng

Phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Cập nhật 28/10/2020

Sáng nay (28/10), Bộ Công Thương tổ chức phát động “Cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm...

Điện lực

Tổng công ty Điện lực TPHCM: Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện

Cập nhật 27/10/2020

Trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), ngay từ sớm, Đảng ủy Tổng công ty...