Mô hình Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt tại EVNNPT: Phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động

27/11/2020 22:46:54 - views: 191

Kể từ khi thành lập (năm 2018) đến nay, mô hình cấp ủy đảng lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt theo ngành dọc và mới đây là mô hình sắp xếp hợp nhất ban xây dựng Đảng với ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phát huy hiệu lực, hiệu quả. 

 
PV có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT. 
 
PV: Xin đồng chí cho biết hiệu quả thực tiễn của mô hình Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt theo ngành dọc trong EVNNPT đối với công tác xây dựng Đảng đã mang lại hiệu quả như thế nào?
 
Đồng chí Vũ Hồng Nguyên: Đảng bộ EVNNPT là đảng bộ cơ sở, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quyết định giao thí điểm một số quyền cấp trên cơ sở, hoạt động xuyên suốt theo ngành dọc. Công đoàn EVNNPT là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đoàn Thanh niên EVNNPT là đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở. Đây là mô hình lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt toàn bộ hệ thống chính trị trong EVNNPT và đặc biệt là đều được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cấp trên trực tiếp là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiều năm qua.
 
Về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức và công tác cán bộ: Bộ máy lãnh đạo và hệ thống chính trị của EVNNPT và các đơn vị trực thuộc được tổ chức đồng bộ, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng luôn được đề cao. Cơ cấu chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc là Phó Bí thư, các giám đốc đơn vị là bí thư đảng ủy cơ sở theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X). Công tác quản lý cán bộ các cấp được cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất và kịp thời từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng quản lý cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ của EVNNPT được thực hiện nền nếp, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của EVNNPT và đơn vị. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được Đảng ủy và lãnh đạo EVNNPT quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, phát huy sở trường công tác và tăng cường cán bộ cho những đơn vị có nhu cầu. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện xuất phát từ nhu cầu công tác thực tế của EVNNPT và đơn vị; quy trình thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 
 
Các công tác xây dựng Đảng về công tác chính trị tư tưởng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; công tác phát triển đảng và nghiệp vụ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều được Đảng ủy EVNNPT chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao, được Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận, đánh giá cao.
 
PV: Với mô hình này, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có những thuận lợi gì thưa đồng chí? 
 
Đồng chí Vũ Hồng Nguyên: Với sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng ủy đến các mặt hoạt động, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều Nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, công tác đầu tư xây dựng và các mặt công tác trọng tâm. Qua đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 EVNNPT đã thực hiện và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng để EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
 
Trong 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020, EVNNPT đã khởi công 213 công trình; đóng điện, hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình; tổng giá trị khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt mức so với Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra. Hệ thống truyền tải điện phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Hiện nay, EVNNPT quản lý 160 trạm biến áp 500 và 220 kV, với tổng dung lượng máy biến áp là 97.850 MVA; quản lý 27.147 km đường dây 500 và 220 kV; đã truyền tải sản lượng điện là 884 tỷ kWh, tăng bình quân 9,02%/năm. 
 
Chất lượng công tác quản lý, điều hành và các mặt hoạt động của EVNNPT từng bước được nâng lên; xây dựng, hoàn thiện, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT và đồng bộ nhiều đề án, chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, các chủ đề nhiệm kỳ, chủ đề từng năm và nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt của EVNNPT.
 
Công tác xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với quản trị được triển khai sâu rộng, ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ, lời nói và hành động của cán bộ, công nhân viên. Công tác truyền thông được quan tâm và đạt được kết quả quan trọng; công tác quan hệ quốc tế không ngừng được tăng cường, mở rộng trên các mặt hoạt động. Điều kiện làm việc, môi trường làm việc, thu nhập của cán bộ, công nhân viên được cải thiện và các mặt công tác khác đều hoàn thành kế hoạch đề ra.
 
Qua đó, việc Đảng bộ EVNNPT hoạt động theo mô hình Đảng bộ xuyên suốt và việc đồng bộ hệ thống chính trị từ cấp ủy Đảng - lãnh đạo quản lý - tổ chức đoàn thể là yếu tố quan trọng, phát huy tối đa ưu điểm, lợi thế trong đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối công tác trong toàn Đảng bộ, phù hợp với xu hướng hoàn thiện, đổi mới mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp của Trung ương những năm qua và trong thời gian tới. Đặc biệt là công tác đánh giá chất lượng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện thống nhất, không phải lấy ý kiến tại cấp ủy địa phương, đảm bảo chất lượng nguồn cán bộ và được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, kịp thời.
 
PV: Xin đồng chí cho biết hiệu quả của việc sắp xếp theo hướng hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy với các ban chuyên môn của EVNNPT?
 
Đồng chí Vũ Hồng Nguyên: Căn cứ quy định của Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn về việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVNNPT, Đảng ủy EVNNPT đã xây dựng phương án và kiện toàn nhân sự của các ban chuyên môn kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của các ban Đảng của EVNNPT đồng bộ với các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn. Sau kiện toàn, nhân sự các ban tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy EVNNPT đều là kiêm nhiệm được bố trí tại Văn phòng và các Ban Tổ chức – Nhân sự, Truyền thông, Kiểm tra thanh tra. Chuyên trách công tác Đảng chỉ có 01 Phó Bí thư Thường trực.
 
Việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVNNPT với các ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng đã nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy EVNNPT đối với tổ chức và hoạt động của EVNNPT; tạo sự thống nhất, thuận lợi trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo ngành dọc. Các ban có chuyên môn tương đồng thực hiện chức năng của các ban xây dựng Đảng tương ứng đảm bảo tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; giảm bớt những quy trình, thủ tục trung gian; công tác chỉ đạo được tập trung, xuyên suốt; số đầu mối giảm bớt, tăng hiệu quả xử lý công việc; công tác phối hợp, triển khai thực hiện được thuận lợi hơn do đầu mối tập trung; nhân sự thực hiện công tác Đảng được chuyển từ chuyên trách sang kiêm nhiệm, bố trí tại các ban chuyên môn tương ứng tạo được sự thuận lợi trong quản lý, giao việc cũng như triển khai thực hiện. 
Qua thời gian thực hiện kiện toàn đã thể hiện rõ những hiệu quả tích cực. Chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy EVNNPT được nâng cao. Trong đó, kết quả nổi bật là đã tham mưu cho Đảng ủy EVNNPT tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Với những ưu điểm trên, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, xuyên suốt và toàn diện của Đảng đối với tổ chức và các hoạt động trong EVNNPT; Đảng ủy EVNNPT đang xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tham mưu, giúp việc tại các đảng bộ cơ sở theo hướng bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ các phòng chuyên môn kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc công tác Đảng; đồng bộ theo ngành dọc với các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy EVNNPT.
 
PV: Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVNNPT có đề xuất, kiến nghị gì với Đảng ủy Tập đoàn và cấp có thẩm quyền?
 
Đồng chí Vũ Hồng Nguyên: Qua hơn 11 năm thực hiện giao thí điểm một số quyền cấp trên cơ sở đã cho thấy hiệu quả thực tiễn của mô hình này đối với EVNNPT, Đảng ủy EVNNPT kính đề nghị Đảng ủy Tập đoàn đề nghị cấp trên quyết định giao chính thức một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy EVNNPT.
 
Việc sắp xếp các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy gắn với các ban, phòng chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, Đảng ủy EVNNPT kính đề nghị lãnh đạo EVN xem xét, phê duyệt điều chỉnh tăng định biên gián tiếp cho EVNNPT và các đơn vị trực thuộc.
 
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí! 
 
EVNNPT hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có 9 đơn vị trực gồm 4 Công ty Truyền tải điện; 4 Ban QLDA điện và Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện.
 
Kim Thái

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình

Cập nhật 11/09/2020

Bộ Công thương dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên...

Diễn đàn năng lượng

Giải pháp thu hút vốn cho các dự án năng lượng xanh

Cập nhật 30/12/2020

Là chủ đề của hội thảo vừa được Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức sáng ngày 29/12, với sự đồng hành của...

Năng lượng xanh

Trao quyết định chủ trương đầu tư cho 2 dự án điện gió tại Tiền Giang

Cập nhật 21/01/2021

UBND tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu...

Quản lý năng lượng

PC Phú Yên sản lượng điện tiết kiệm hơn 18 triệu kWh

Cập nhật 20/01/2021

Thời gian qua, Công ty Điện lực (PC) Phú Yên đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện....

Điện lực

PC Bến Tre đi đầu sử dụng công nghệ số trong các dịch vụ về điện

Cập nhật 21/01/2021

Công ty Điện lực Bến Tre (PC Bến Tre) hiện được xem là đơn vị dẫn đầu của ngành điện lực miền Nam sử...