Đấu thầu

Gói 7: chuẩn bị sản xuất

Thứ năm, 21/9/2023 | 09:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói 07: Chuẩn bị sản xuất công trình “Trạm 110kV Long Sơn, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã TBMT: IB2300213405

Nguồn vốn: Vốn tự có của EVN SPC và vay TDTM theo Quyết định số 13/QĐ-EVN SPC ngày 02/01/2020

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 20/09/2023 15:45

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/09/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.138.301 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong