Đấu thầu

Gói thầu 03: Giám sát xây dựng phần mềm

Thứ sáu, 3/2/2023 | 08:22 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng phần mềm quản lý công tác thí nghiệm thiết bị trung hạ thế theo chu trình CBM và kiểm soát chất lượng trong công tác sửa chữa MBA tại NPSC

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300012077

Nguồn vốn: Vốn KHCB năm 2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/02/2023 09:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/02/2023 10:10

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong