Đấu thầu

Gói thầu 04.HH.TT Cáp điện hạ thế các loại

Thứ hai, 27/11/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2024 đợt 1

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

Mã TBMT: IB2300325513

Nguồn vốn: Vốn SXKD, SCL, ĐTXD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/11/2023 09:34

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 96.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong