Đấu thầu

Gói thầu 21-2023: Phụ kiện dây dẫn bọc cách điện

Thứ năm, 1/6/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Mã TBMT: IB2300106010

Nguồn vốn: ĐTXD, SXKD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 01/06/2023 07:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong