Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp VTTB nhất thứ xử lý sự cố trạm biến áp 220kV Thái Bình, Ninh Bình, Lào Cai

Thứ ba, 11/6/2024 | 16:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ phục vụ xử lý sự cố các trạm biến áp 220kV Thái Bình, Ninh Bình, Lào Cai

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2400164653

Nguồn vốn: Xử lý sự cố

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 11/06/2024 08:52

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/06/2024 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 33.700.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong