Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp nhiên liệu điêzen 0,05S-II đợt 2 năm 2023

Chủ nhật, 17/9/2023 | 14:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Nhiên liệu Điêzen phục vụ chạy máy phát điện đợt 2 năm 2023 tại Điện lực Côn Đảo

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã TBMT: IB2300218144

Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty Điện lực Bà Rịa –Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/09/2023 12:33

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/10/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.709.250.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong