Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm ống nhựa tổ hợp phục vụ nhu cầu SXKD và sản xuất khác năm 2024

Thứ ba, 18/6/2024 | 16:03 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm ống nhựa tổ hợp phục vụ nhu cầu SXKD và sản xuất khác năm 2024

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

Mã TBMT: IB2400167802

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/06/2024 08:27

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/06/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong