Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm lần 1 năm 2024 cho Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Thứ ba, 27/2/2024 | 15:32 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm văn phòng phẩm lần 1 năm 2024 cho Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400031483

Nguồn vốn: sản xuất kinh doanh 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 27/02/2024 08:21

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/03/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong