Đấu thầu

Gói thầu NPCBA1.TT110.G01: Khảo sát và lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Thứ sáu, 17/3/2023 | 09:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: NPCBA1.TT110.G01: Khảo sát và lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Mã TBMT: IB2300033214

Nguồn vốn: EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/03/2023 09:17

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/04/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong