Đấu thầu

Gói thầu PCVP - 2022 - Xây lắp số 9

Thứ hai, 16/1/2023 | 14:04 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp tỉnh Vĩnh Phúc theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) năm 2022

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300002767

Nguồn vốn: KHCB và TDTM

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/01/2023 11:56

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 180.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong