Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị 01 xe tải cẩu (9,5 tấn) năm 2023

Thứ hai, 25/9/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự án: Trang bị 01 xe tải cẩu (9,5 tấn) năm 2023

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

Mã TBMT: IB2300239360

Nguồn vốn: Vốn tín dụng thương mại và vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 23/09/2023 09:08

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/10/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 36.094.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong