Đấu thầu

Gói thầu số 03.PTV: Thuê dịch vụ Kênh Leased-Line tốc độ: 2Mbps

Thứ tư, 17/4/2024 | 16:32 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ Kênh Leased-Line tốc độ: 2Mbps

Bên mời thầu: CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2400073052

Nguồn vốn: Chi phí SXKD của EVNCPC

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 17/04/2024 08:14

Thời điểm đóng/mở thầu: 24/04/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 năm

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 623.700 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong