Đấu thầu

Gói thầu số: 09-24/VTTB/PCCM “Cung cấp cáp 2x10mm2 phục vụ phát triển khách hàng”

Thứ sáu, 24/5/2024 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói thầu số: 09-24/VTTB/PCCM “Cung cấp cáp 2x10mm2phục vụ phát triển khách hàng”

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHƯƠNG MỸ

Mã TBMT: IB2400134040

Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 24/05/2024 08:14

Thời điểm đóng/mở thầu: 31/05/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong