Đấu thầu

Gói thầu số 2: Cung cấp VTTB

Thứ sáu, 29/9/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp nhà 87 Quan Thánh thành trung tâm điều độ B01 và VTCNTT phục vụ công tác quản lý vận hành lưới PTC1

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2300249159

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/09/2023 07:52

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/10/2023 09:10

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 32.900.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong