Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Đảng ủy EVN hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư, 1/7/2020 | 10:25 GMT+7
Tính đến ngày 30/6, 21/21 đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn đề ra. 

Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội.
 
Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn vào giữa tháng 7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến 100% cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc. 
 
Đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Đại hội của các cơ sở Đảng trực thuộc và thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã lựa chọn Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức Đại hội điểm và Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Sau Đại hội đã tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các chi bộ, đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch.
 
Đánh giá công tác tổ chức Đại hội của các cơ sở Đảng trực thuộc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn. 
 
Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong CBCNV. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ.
 
Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng và sát với tình hình thực tiễn của từng chi bộ, đảng bộ. Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra về chính trị nội bộ đối với cán bộ tái cử và trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đại hội, các cơ sở Đảng đã lựa chọn được những đồng chí trong ban chấp hành thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, Đại hội đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đai hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III.           
                       
Thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các cấp, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và CBCNV trong các đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để Tập đoàn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Xuân Tiến