Đấu thầu

Gói thầu 03/SCL2024/TTĐĐL: Sửa chữa hệ thống tiếp địa đường dây 220kV và 500kV

Thứ sáu, 17/11/2023 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa lớn năm 2024 (đợt 2) Đơn vị Truyền tải điện Đắk Lắk

Bên mời thầu: Truyền tải điện Đắk Lắk

Mã TBMT: IB2300267001

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/11/2023 07:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/11/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 55.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong