Đấu thầu

Gói thầu 06/SCL2024/TTĐPY: Sửa chữa xe Uoat 79D-1667

Thứ tư, 17/4/2024 | 16:36 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa lớn bổ sung đợt 2 năm 2024

Bên mời thầu: Truyền tải điện Phú Yên Công ty Truyền tải điện 3

Mã TBMT: IB2400086487

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 17/04/2024 09:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 25/04/2024 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 970.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong