Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục hồi vành chèn cơ khí của bơm cấp phục vụ công tác sửa chữa tại NMNĐ Mông Dương 1

Thứ sáu, 2/2/2024 | 16:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư và dịch vụ phục hồi vành chèn cơ khí của bơm cấp phục vụ công tác sửa chữa tại NMNĐ Mông Dương 1

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2400024070

Nguồn vốn: Vốn của Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 02/02/2024 09:42

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 72 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 7.400.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong