Đấu thầu

Gói thầu E-MSHH01/2023: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa một số hệ thống NMTĐ Sơn La và NMTĐ Lai Châu cho một số tờ trình

Thứ hai, 30/1/2023 | 08:12 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa một số hệ thống NMTĐ Sơn La và NMTĐ Lai Châu cho một số tờ trình

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300011125

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất điện Công ty Thủy điện Sơn La năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 30/01/2023 16:16

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 280 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 11.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong