Đấu thầu

Gói thầu CPC-TamThang.Hyosung-KT.07: Kiểm toán công trình

Thứ sáu, 27/1/2023 | 08:25 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây 110kV Tam Thăng - Hyosung

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN TRUNG- TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2300001360

Nguồn vốn: Vốn đối ứng của EVNCPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/01/2023 10:48

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong