Đấu thầu

Gói thầu: Kiểm toán công trình

Thứ sáu, 17/3/2023 | 09:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng xuất tuyến lộ 477 trạm 110kV Đông Sơn

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300042396

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/03/2023 09:29

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/03/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong