Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên năm 2024

Thứ tư, 15/5/2024 | 16:39 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên năm 2024

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mã TBMT: IB2400122339

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 15/05/2024 08:35

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/06/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 360.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong