Đấu thầu

Gói thầu: Thuê UAV có khả năng mang tải trọng lớn phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng đường dây truyền tải

Thứ tư, 15/5/2024 | 16:30 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê UAV có khả năng mang tải trọng lớn phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng đường dây truyền tải

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2400116476

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 15/05/2024 08:28

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/05/2024 08:05

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 27 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 11.800.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong