Đấu thầu

Gói thầu: Phát quang cây xanh năm 2023 – Khu vực 3 Thành phố Thủ Đức (Đợt 2)

Thứ năm, 1/6/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Phát quang cây xanh năm 2023 – Khu vực 3 Thành phố Thủ Đức (Đợt 2)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC

Mã TBMT: IB2300106410

Nguồn vốn: SXKD

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 01/06/2023 07:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 30 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong