Đấu thầu

Gói thầu: Sửa chữa MBA110kV

Thứ tư, 24/5/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa MBA T1 40MVA TBA Hậu Lộc phục vụ đóng điện tại TBA 110kV Thiệu Hóa

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300098984

Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2023

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 23/05/2023 15:56

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 70 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong