Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp và vật tư thiết bị

Thứ sáu, 29/9/2023 | 15:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thay thế máy biến áp phân phối công suất nhỏ hơn 250kVA vận hành trên 20 năm có A/S >2.000

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300250344

Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/09/2023 07:59

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/10/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong