Đấu thầu

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp phần lưới điện

Thứ hai, 16/1/2023 | 14:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: HTL, CQT lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực ĐL Đông Giang năm 2023

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Mã TBMT: IB2300008215

Nguồn vốn: Vốn VTM và KHCB của EVNCPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/01/2023 11:17

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong