Đấu thầu

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng

Thứ hai, 30/1/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc và huyện Cao Phong năm 2023

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hòa Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Mã TBMT: IB2300011200

Nguồn vốn: Vốn TDTM và KHCB năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 30/01/2023 16:20

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/02/2023 13:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 130.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong