Đấu thầu

Gói thầu số 13/2024 “Mua sắm chì niêm và dây niêm chì”

Thứ hai, 27/11/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán Gói thầu số 13/2024 “Mua sắm chì niêm và dây niêm chì”

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300320275

Nguồn vốn: sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/11/2023 08:51

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 13.466.090 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong