Tin tức Quy hoạch điện

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về Quy hoạch điện VIII

Thứ ba, 20/7/2021 | 09:48 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 189/TB-VPCP, ngày 17/7/2021, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).
 

Ảnh minh họa.
 
Cuộc họp diễn ra ngày 14/7/2021, tại Trụ sở Chính phủ, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng (đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII).
 
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương và Viện Năng lượng báo cáo các nội dung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, ý kiến phát biểu của một số đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:
 
Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công Thương tổ chức lập, thực hiện các thủ tục thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đây là một trong những quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong đó có yêu cầu "rà soát kỹ nội dung, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết…
 
Cần lưu ý nghiên cứu, phân tích kỹ về giá điện, việc cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo) và bảo đảm sự phù hợp giữa các vùng miền, tránh để lãng phí nguồn lực xã hội” (Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/5/2021 của Văn phòng Chính phủ).
 
Bộ Công Thương đã cố gắng hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và các nội dung chỉ đạo cụ thể của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (tại Văn bản số: 91/TB-VPCP ngày 3/5/2021 của Văn phòng Chính phủ). Để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Chính phủ, yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
 
Bám sát, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Phó Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên.
 
Rà soát kỹ về hiện trạng nguồn điện, hiện trạng và dự báo nhu cầu điện của các miền (Bắc, Trung, Nam) để bổ sung tính toán quy hoạch theo các phương án: Kế thừa Quy hoạch điện VII (điều chỉnh); Cân bằng cao nhất cung - cầu nội vùng; Giảm thiểu truyền tải xa, điều chỉnh hợp lý quy hoạch nguồn điện đã có, chỉ sử dụng lưới điện 500 kV liên kết Bắc - Trung - Nam hiện có và đang đầu tư xây dựng.
 
Phân tích kỹ, toàn diện về kinh tế, kỹ thuật các phương án quy hoạch nêu trên để lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu nhất, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
PV