Trình tự và thủ tục thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực

Thứ năm, 28/7/2011 | 08:26 GMT+7

I. Trình tự, thủ tục lập đề cương, đăng ký vốn lập quy hoạch phát triển điện lực

 
1. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

Theo chu kỳ 5 năm, Bộ Công nghiệp phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh quy hoạch và đăng ký kế hoạch vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Theo chu kỳ 5 năm, Sở Công nghiệp lập đề cương, dự toán quy hoạch,  trình Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt và đăng ký kế hoạch vốn ngân sách nhà nước cho lập quy hoạch điện lực tỉnh theo quy định hiện hành.

3. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực quận, huyện:

Theo chu kỳ 5 năm, tuỳ theo nhu cầu phát triển điện lực từng huyện, Sở Công nghiệp lập đề cương, dự toán quy hoạch, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và cân đối vốn ngân sách địa phương cho công tác này theo quy định hiện hành.

4. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch trước thời hạn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cơ quan lập quy hoạch lập dự toán điều chỉnh quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Đơn giá lập, chi phí thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thực hiện theo quy định hiện hành.

II. Trình tự xây dựng quy hoạch phát triển điện lực

1. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn ngân sách bố trí cho Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Bộ Công nghiệp lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực để lập quy hoạch.

b) Tổ chức tư vấn được chọn tiến hành lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo đúng đề cương được duyệt và thời hạn được giao.

c) Trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức tư vấn phải thực hiện các bước báo cáo trung gian theo quy định để lấy ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn chỉnh quy hoạch.

d) Sau khi hoàn thành quy hoạch, tổ chức tư vấn trình Bộ Công nghiệp thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm:

- Tờ trình phê duyệt quy hoạch của Bộ Công nghiệp;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;

- 05 bộ đề án quy hoạch;

- 15 bản báo cáo tóm tắt đề án quy hoạch;

- Văn bản góp ý của các Bộ, ngành liên quan.

2. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh:

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn ngân sách bố trí cho công tác quy hoạch, Sở Công nghiệp lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực để lập quy hoạch;

b) Tổ chức tư vấn được chọn tiến hành lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo đúng đề cương đã được duyệt và thời hạn được giao;

c) Trong quá trình lập quy hoạch phải thực hiện các bước trung gian sau:

- Tổ chức lấy ý kiến các ban ngành có liên quan để hoàn chỉnh đề án và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Tổng công ty Điện lực Việt Nam cho đề án quy hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua.

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề án quy hoạch, Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, góp ý bằng văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Công nghiệp và tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

Nội dung chính của văn bản góp ý gồm các nội dung sau:

- Đánh giá hiện trạng phát triển điện lực của địa phương, kết quả thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn trước;

- Đánh giá kết quả dự báo phụ tải giai đoạn quy hoạch, các đề xuất;

- Đánh giá kết quả lựa chọn phương án phát triển điện lực cho giai đoạn quy hoạch, các đề xuất;

- Tính khả thi của đề án quy hoạch;

- Các kiến nghị về danh mục các công trình điện, tiến độ đầu tư, cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch.

Sau khi nhận được văn bản góp ý của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và lập hồ sơ trình Bộ Công nghiệp phê duyệt. Hồ sơ trình duyệt bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt quy hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;

- 05 bộ đề án quy hoạch hoàn chỉnh;

- 10 bộ báo cáo tóm tắt của đề án quy hoạch;

- Văn bản của Hội đồng nhân dân (hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân) tỉnh;

- Văn bản góp ý, kiến nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

3. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực huyện: 

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn ngân sách địa phương bố trí cho công tác quy hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Công nghiệp lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực để lập quy hoạch;

b) Tổ chức tư vấn được chọn tiến hành lập quy hoạch phát triển điện lực huyện theo đúng đề cương đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thời hạn được giao;

c) Trong quá trình lập quy hoạch, tư vấn phải thực hiện các bước báo cáo trung gian, lấy ý kiến các ban ngành liên quan của tỉnh và Điện lực tỉnh để hoàn chỉnh đề án;

d) Sau khi hoàn thành, quy hoạch được gửi Sở Công nghiệp để thẩm định.

Hồ sơ trình duyệt gồm:

- Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;

- 05 bộ đề án quy hoạch hoàn chỉnh;

- 10 bản báo cáo tóm tắt đề án quy hoạch;

- Văn bản góp ý của các ban, ngành liên quan.

đ) Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Công nghiệp, có sự tham gia của các Sở, ban ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt quy hoạch, giao Sở Công nghiệp chỉ đạo thực hiện, đồng thời gửi báo cáo Bộ Công nghiệp để theo dõi, quản lý.

 III. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực 

1. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

a) Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định đề án quy hoạch. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công nghiệp có thể thuê tư vấn thẩm định, tư vấn phản biện để phục vụ công tác thẩm định;

b) Sau khi nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan về đề án quy hoạch, Bộ Công nghiệp hoàn chỉnh báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

c) Trường hợp đề án quy hoạch cần bổ sung, hiệu chỉnh, Bộ Công nghiệp yêu cầu tư vấn sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi đề án quy hoạch đã được hoàn chỉnh, Bộ Công nghiệp hoàn thành báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2) Đối với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh: 

a) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công nghiệp giao cho một đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định quy hoạch. Trường hợp cần thiết, có thể thuê tư vấn thẩm định, tư vấn phản biện thực hiện công tác thẩm định;

b) Sau khi nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đơn vị chủ trì thẩm định hoàn chỉnh báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét, phê duyệt;

c) Trường hợp quy hoạch cần hiệu chỉnh, Bộ Công nghiệp yêu cầu tư vấn sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi đề án quy hoạch đã được hoàn chỉnh, đơn vị chủ trì thẩm định hoàn thành báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét, phê duyệt.

3) Đối với quy hoạch phát triển điện lực huyện: 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được tờ trình phê duyệt quy hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện và đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Điện lực tỉnh tiến hành thẩm định, lập báo cáo thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt;

c) Trường hợp quy hoạch cần hiệu chỉnh, Sở Công nghiệp yêu cầu tư vấn sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi đề án quy hoạch đã được hoàn chỉnh, Sở Công nghiệp hoàn thành báo cáo thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

IV. Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực huyện theo đề nghị của Sở Công nghiệp tỉnh phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt;

4. Các dự án đầu tư nhóm A (theo phân loại dự án quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành) không có trong quy hoạch đã được duyệt, chỉ được tiến hành thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư (lập dự án đầu tư) khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở tờ trình của Bộ Công nghiệp.

5. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung dự án vào quy hoạch, Bộ Công nghiệp xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trả lời cơ quan có yêu cầu bổ sung quy hoạch biết.

Cục Điều tiết - Bộ Công thương