Đấu thầu

Gói thầu 01MSHH-SXKD-2024: Cung cấp bi nghiền than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Thứ ba, 27/2/2024 | 15:35 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-TCT) sản xuất kinh doanh điện năm 2024 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2400034755

Nguồn vốn: SXKD 2024 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/02/2024 08:22

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/03/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 410 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 620.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong