Đấu thầu

Gói thầu 02/SCL2023/TTĐBT: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Bình Thuận (Bao gồm bảo hiểm công trình)

Thứ sáu, 17/3/2023 | 09:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Bình Thuận

Bên mời thầu: Truyền tải điện Bình Thuận - Công ty Truyền tải điện 3

Mã TBMT: IB2300022167

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/03/2023 10:07

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/03/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 74.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong