Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm và mực in

Thứ tư, 24/5/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm văn phòng phẩm và mực in

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2300102425

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 23/05/2023 15:53

Thời điểm đóng/mở thầu: 31/05/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 6.366.104 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong