Đấu thầu

Gói thầu E-DVMN21-2024: Quan trắc bồi lắng lòng hồ thủy điện Sơn La chu kỳ 6 năm 2024

Thứ ba, 18/6/2024 | 16:45 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Quan trắc bồi lắng lòng hồ thủy điện Sơn La chu kỳ 6 năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400176720

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất điện Công ty thủy điện Sơn La năm 2024

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/06/2024 16:05

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/07/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong