Đấu thầu

Gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo năm 2024

Thứ ba, 11/6/2024 | 16:15 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Mã TBMT: IB2400159195

Nguồn vốn: SXKD 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 11/06/2024 09:09

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/06/2024 13:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong