Đấu thầu

Gói thầu PCVP - 2022 - Xây lắp số 8

Thứ hai, 16/1/2023 | 14:06 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo mạch vòng liên kết lộ 471, 475 trạm 110kV Lập Thạch và 472 trạm 110kV Vĩnh Tường để nâng cao năng lực truyền tải, đảm bảo cung cấp điện khu vực huyện Lập Thạch và Sông Lô năm 2022

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300004993

Nguồn vốn: KHCB và TDTM

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/01/2023 11:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong