Đấu thầu

Gói thầu: Sửa chữa, cấu hình tín hiệu giám sát, cảnh báo thay đổi thông số CVT lên hệ thống HMI tại trạm 220kV Uyên Hưng

Thứ năm, 21/9/2023 | 09:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa, cấu hình tín hiệu giám sát, cảnh báo thay đổi thông số CVT lên hệ thống HMI tại trạm 220kV Uyên Hưng

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2300238862

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2023

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/09/2023 15:39

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/10/2023 16:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.900.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong