Đấu thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng

Thứ hai, 27/11/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thay thế các MBA phân phối vận hành trên 25 năm khu vực tỉnh Hoà Bình

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hòa Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Mã TBMT: IB2300325658

Nguồn vốn: EVNNPC bổ sung năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/11/2023 14:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 14.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong