Đấu thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp các công trình Cải tạo lưới điện trung áp trên địa bàn huyện Ba Vì đợt 2 năm 2023

Chủ nhật, 17/9/2023 | 14:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Các dự án ĐTXD đợt 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Ba Vì

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA VÌ

Mã TBMT: IB2300229738

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/09/2023 11:43

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/09/2023 13:20

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 92.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong