Đấu thầu

Gói thầu số 02 Mua sắm thiết bị kiểm soát, cảnh báo sự cố

Thứ tư, 15/5/2024 | 16:40 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị kiểm soát, cảnh báo sự cố tại phòng máy chủ Công ty Điện lực Bình Phước năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã TBMT: IB2400106951

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản năm 2024 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 15/05/2024 08:48

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/05/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 155 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 6.700.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong