Đấu thầu

Gói thầu số 02: Trích đo, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB

Thứ ba, 7/2/2023 | 08:22 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng xuất tuyến 475 sau TBA 110kV Hà Tĩnh để kết nối với đường dây 473E18.1 TBA 110kV Thạch Linh; Xây dựng 2 xuất tuyến 22kV sau trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 2, tỉnh Hà Tĩnh; Xây dựng 3 xuất tuyến 35kV sau trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 2, tỉnh Hà Tĩnh; Xây dựng mạch vòng 22kV giữa TBA 110kV Linh Cảm (E18.2) và TBA 110kV Hương Sơn (E18.7), nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Hương Sơn, huyện Đức Thọ; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp khu vực thành phố Hà Tĩnh và hu

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300014512

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 07/02/2023 08:32

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 7.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong