Đấu thầu

Gói thầu số 03-24TV.ĐTXD: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Thứ hai, 25/9/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp đặt Recloser và xử lý các điểm xung yếu trên các lộ đường dây 22kV sau trạm biến áp 110kV nối cấp Vân Trì

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC MÊ LINH

Mã TBMT: IB2300235843

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 23/09/2023 10:08

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/10/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong