Đấu thầu

Gói thầu số 42 Mua Đà và phụ kiện các loại

Thứ sáu, 17/11/2023 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua Đà và phụ kiện các loại phục vụ cho công tác SXKD và ĐTXD năm 2024 của Công ty Điện lực Bình Phước

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã TBMT: IB2300318216

Nguồn vốn: Chi phí SXKD và ĐTXD của Công ty Điện lực Bình Phước

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/11/2023 07:47

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/11/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 72.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong