Đấu thầu

Gói thầu số 52: Cung cấp bổ sung vật tư phần cơ phục vụ sửa chữa năm 2024

Thứ sáu, 5/7/2024 | 15:27 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sản xuất kinh doanh điện năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

Mã TBMT: IB2400211575

Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty NĐMD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/07/2024 11:26

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/07/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 85.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong