PPC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chủ nhật, 26/6/2022 | 11:25 GMT+7
Vừa qua, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 46 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng 281.285.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.
 

 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PPC đã thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2021; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022; Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch năm 2022;…
 
Nhìn lại năm 2021, PPC đã xây dựng phương án vận hành sản xuất trên cơ sở củng cố tốt các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất, đảm bảo công suất phát tối đa và bám sát thị trường điện. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, các nhà máy điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại và sự cố của khối 6 thuộc dây chuyền Phả Lại 2 đã khiến sản lượng điện của công ty chỉ được hơn 2,9 tỷ kWh điện, đạt 67,36% kế hoạch năm 2021. 
 
Tại đại hội ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch Hội đồng quản trị PPC đã phát biểu: “Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự kiến đều không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công tác quản trị, điều hành của Công ty phù hợp với diễn biến trong sản xuất kinh doanh, trách nhiệm của người lao động được nâng cao, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2022 này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phải tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, nhưng Công ty sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại, đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình sản xuất điện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.
 
Tại đại hội đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thủy và bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc PPC (Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC) là Thành viên HĐQT PPC nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ không chuyên trách, giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc PPC và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Duy và bầu bổ sung ông Lương Trường Luân, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2 là Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến năm 2022, PPC phấn đấu sản lượng điện sản xuất đạt hơn 04 tỷ kWh điện, chia cổ tức ở mức 6% vốn điều lệ.
Minh Quỳnh